Deti a fajčenie

Deti sa o cigaretách dozvedajú už v ranom veku. Tri zo štyroch detí vedia, čo sú to cigarety, už pred dosiahnutím piateho roku života, nezávisle na tom, či rodičia fajčia alebo nie. Do svojich 11 rokov experimentuje s fajčením jedna tretina detí, do 16 rokov sú to už dve tretiny.  Rozsiahle štúdie fajčiarskych návykov detí vykonané v rôznych oblastiach, ktoré boli realizované v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, ukázali, že fajčilo viac chlapcov ako dievčat, a že chlapci začínali fajčiť skôr. Deti majú trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú fajčiť, ak fajčia obaja rodičia; významným faktorom je tiež schvaľovanie alebo nesúhlas s týmto návykom u detí zo strany rodičov. Mnohé štúdie ukázali, že väčšina mladých fajčiarov je tiež ovplyvnená fajčiarskymi návykmi svojich kamarátov a starších súrodencov. Vykonané prieskumy ukazujú, že deti majú sklon fajčiť značky cigariet, ktoré sú propagované najagresívnejšie, a že reklama posilňuje fajčiarsky návyk.  V jednej štúdii, prevedenej u detí na strednej škole sa zistilo, že sa menšina fajčiarov (38 %), avšak väčšina nefajčiarov (56 %), domnieva, že tabaková reklama má na to, či mladí ľudia začnú fajčiť čiastočne veľký alebo veľký vplyv. Reklama takisto vzbudzuje dojem, že fajčenie je spoločensky prijateľná norma.